Kolaysite.Net - Free PHP Nuke Themes


  Ana Menü
   Ana Sayfa
 ASKF
   Yönetim Kurulu
   Denetim Kurulu
   Disiplin Kurulu
   Onur Kurulu
   Üye Kulüpler
   Tüzük
 Genel
   İl Temsilcileri
   Mevzuat
   Haftalık Faaliyet Prg.
 Futbol
   Haftalık Faaliyet Prg.
   Maç Sonuçları
   Puan Durumu
   İl Tertip Kom. Kar.
   İl Disiplin Kur. Kar.
   Statüler
   Fikstürler
   Kulüp Tescil Kodları
   Belgeler - Formlar
   Saha Komiserleri Maç Raporu
   Lisans İşlem Formları
   Mevzuat - Talimatlar
 Basketbol
   Haftalık Faaliyet Prg.
   Hakem Atamaları
   Maç Sonuçları
   Puan Durumu
   İl Tertip Kom. Kar.
   Statüler
   Fikstürler
   Belgeler - Formlar
   Lisans İşlem Formları
   Mevzuat - Talimatlar
 Ekstra
   Tüzük Örneği
   Dosyalar
   Bağlantılar
   Haber Arşivi
   İletişim Formu
   Haber Gönder
   Ayrıntılı Arama
   İstatistikler
   En İyiler
   Anketler
   Tavsiye Et
   İletişim Bilgileri

  Esaslar
Tüzük

ÇANAKKALE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ

 

 

FEDERASYONUN ADI:

MADDE 1- Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonudur. Merkezi Çanakkale olup kısa adı ‘’ÇASKF’’dır.

 

FEDERASYONUN RENKLERİ:

MADDE 2- Federasyonun renkleri Kırmızı-Mavi-Beyaz’ dır.

 

FEDERASYONUN AMACI:

MADDE 3- Üye Kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, birlikte sportif eğitim olanakları sağlamak ve öğreticilerin istihdamı için önlemler almak, üye spor kulüplerine her alanda destek olmak, yardım etmek ile  Türk Amatör Sporunun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

 

ZORUNLU DURUMLAR:

MADDE 4-

            a) Sporla ilgili yetkili Devlet kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmemiş Gençlik ve Spor Kulüpleri ile Spor Kulüpleri Federasyona üye olamazlar.

            b) Federasyon, tüzük değişikliklerini değişiklikten, her seçim sonunda kurullara seçilenlerin ad, soyad ve adreslerini, seçimden itibaren bir ay içinde Dernekler İl Müdürlüğüne ve devletin spor ile ilgili Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

            c) Federasyon, kuruluş amacı dışında etkinlik gösteremez.

 

İLKELER:

MADDE 5-

            a) Kulüpleri, devlet, gönüllü ve özel kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar. Üye Kulüpleri arasında ayrıcalık yapmaz.

            b) Yasaların ve Yönetmeliklerin öngördüğü yasaklara ve kurallara uyar.

            c) Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.

            d) Türk Spor camiasına ‘’Türk Spor Ailesi’’ gözü ile bakar. Yönetici, Sporcu, Antrenör, Hakem ve öteki görevliler arasında sevgi dostluk bağını oluşturmada büyük çaba gösterir.

            e) Tüm spor dallarında ‘’Hakemler yargıç kadar saygındır’’ ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.

 

ETKİNLİK KONULARI:

MADDE 6-

            a) Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve ayni yardım yapar, bunun için yarışma, müsabaka, maç, gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.

            b) Sağlık, Sosyal Güvenlik, araç-gereç gibi sorunlara eğilir, üyesi bulunduğu Konfederasyonun Tüzük ve Yönetmeliklerine uyar.

            c) Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyu oluşturur.

            d) Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik yapar, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurar.

            e) Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.

            f) Her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapar.

            g) Konusu ile ilgili üst kuruluşa üye olabilir, yasaların izin verdiği işletmeler kurabilir.

           

h) Beden Eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar, görüş ve öneriler hazırlar, ilgiliye aktarır.

            i) Federasyon ve Spor Kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık araçları bulmaya çalışır ve yatırımlar yapar.

            k) Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor Kulüplerinin sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir. Resmi Bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törende, kulüplerin ve amatör sporcuların Federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

 

FEDERASYONA NASIL ÜYE OLUNUR:

MADDE 7- Federasyona, her türlü işlem ve görevlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan, devletin kabul ettiği spor dallarından en az birinde uğraşan, amaçları aynı spor kulüpleri Üye olabilirler.

 

MADDE 8- Sporla uğraşan kulüplerin Federasyona üye olabilmeleri için kendi Genel Kurullarında karar almaları ve bu kararı bir yazı ile Federasyona bildirmeleri zorunludur. Tüzüklerinde Federasyona üyelik ibaresi yer alan Spor Kulüplerinden ayrıca genel kurul kararı istenmez.

 

MADDE 9- Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp kararı bağlar, üyelik başvurusunun En geç bir ay içinde değerlendirilip cevaplandırılması zorunludur.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 10- Üye Spor Kulübünün kendi Genel Kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla Federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak üye kulübün bu isteğini Genel Kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Genel Kurulda Federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.

 

MADDE 11- Mali yükümlülüklerini(Yıllık üye aidatı hariç) yerine getirmeyen kulüpler Disiplin Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Üye kulüpler en az bir spor dalında aralıksız dört(4) sezon faaliyet göstermedikleri takdirde, son sezon bitimini takip eden tarihten itibaren hiçbir tebligat ve duyuru yapılmasına gerek kalmadan üyelikten çıkarılabilirler

 

MADDE 12- Başka bir Federasyona üye olan Spor Kulübünün üyeliği sona erer. Ancak, bu karar öncesi aynı Genel Kurulda Federasyon temsilcisine de söz verilmesi zorunludur.

 

MADDE 13- Kulüplerin Federasyona katılma bedeli ve yıllık üyelik aidatı Elli (50) Türk Lirasıdır. Yıllık aidatını ait olduğu yılda ödemeyen kulüp, hiçbir tebligat ve duyuru yapılmasına gerek kalmadan üyelikten çıkarılabilir.

 

FEDERASYONUN ORGANLARI:

MADDE 14- a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c)Denetim Kurulu, d) Disiplin Kurulu e)Onur Kurulu

            Federasyon’da başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

GENEL KURUL:

MADDE 15- Üç(3) yılda bir haziran ayında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır

 

MADDE 16- Genel Kurul, ayrıca Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul Delegelerinin En az beşte birinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Bu durumda sadece gündemdeki konular görüşülebilir.

 

MADDE 17- Genel Kurul Toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce yerel bir gazete ile duyurulur. Ayrıca üye spor kulüplerine de birer yazı ile duyuru yapılabilir.

 

 

 

MADDE 18- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile açılabilir. Çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 19- Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyeleri de Kulüp delegesi olmamak kaydıyla Doğal Delege olarak katılabilirler. Onur ve disiplin kuruluna seçilmek için delege olma şartı aranmaz. En az altı(6) yıl ve daha uzun süre Federasyon Genel Başkanlığı yapanlar, en az sekiz(8) yıl ve daha uzun süre Genel Sekreterlik yapanlar ile en az On(10) yıl ve daha uzun süre Yönetim Kurulu üyeliği yapanlar ömürleri boyunca Genel Kurul Doğal Delegesidirler.

 

MADDE 20- Delegeler toplantıya fotoğraflı kimlik belgelerini göstererek ve isimlerini içeren listeleri imzalayarak katılırlar. Delegeler, Genel Kurulda oylarını doğrudan kendileri kullanmak zorundadırlar.

 

MADDE 21- Üye Kulüplerin Genel Kurula en az üç (3)’er delege ile katılma hakları vardır. Üye sayısı 100’e kadar olan kulüpler üç üye ile, üye sayısı 100’den fazla olan kulüpler ise daha sonraki her 100 üye için ilave bir temsilci ile temsil olunurlar. Ancak her kulüp için temsilci sayısı yediden fazla olamaz.

 

Kulüpler Delege sayısının ve delege isimlerinin belirlenebilmesi amacıyla üye listelerini ve Genel Kurullarında seçtikleri delegeleri, bir yazı ile Federasyon Genel Kurulundan en az 20 gün önce bildirirler. Delegeler yenisi seçilene kadar haklarını korurlar. Delegelerin ayrılmaları veya ölümleri halinde yerlerine yedek delegelerden sırasıyla atama yapılır. Her delegenin bir oy hakkı vardır.

 

MADDE 22- Genel Kurul toplantılarını yürütmek için bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve bir yazman’dan oluşan divan kurulu açık oyla seçilir. T. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu temsilcilerinin, Federasyonun Onur ve Disiplin Kurulu üyelerinin Divan Kuruluna seçilebilmesi için delege olma şartı aranmaz.  Divan Kurulunun, Genel kurulda kullanılan oyların sayımı ile tasnifini yapma ve Genel kurul tutanağını imzalama görevi de vardır.

 

MADDE 23- Genel Kurulda sadece gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak, Genel Kurula katılan üyelerin en az 1/10’ unun yazılı isteği üzerine gündeme ek yapılması zorunludur. Tüzük maddelerinin değiştirilmesi veya yeni maddelerin eklenmesi için Genel Kurula katılan delegelerin en az 2/3’ünün kabul oyu gereklidir. Genel Kurulda kararlar mevcut delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile alınır. Organların seçimi ve Federasyonun dağıtılması (fesih edilmesi) dışında kalan konulardaki kararlarda açık oylama yapılır.

 

MADDE 24- Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulunca Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur Kurullarını Oluşturan isimler ile Genel Kurul tutanakları ve bildirilmesi gereken evraklar, yasanın öngördüğü şekilde Dernekler İl Müdürlüğüne bildirilir.

 

MADDE 25- Genel Kurul toplantılarını, Genel Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulundan bir üye açar.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 26- Organları seçer, tüzüğün değiştirilmesine veya tüzüğe ek yapılmasına karar verir. Uluslar arası etkinlikte Bulunmasına, Konfederasyona üye olunmasına veya üyelikten çıkmasına ilişkin kararlar alır. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşür, aynen veya değiştirerek kabul eder. Genel Kurulda, organlara seçimler ve Konfederasyon delegesi seçimi Gizli oy, açık tasnif usulü ile birlikte yapılır.

 

MADDE 27- Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp karara bağlar.

 

MADDE 28- Geçmiş uygulamaları gözden geçirir, gelecek dönemin çalışma raporlarını görüşür.

 

MADDE 29- Disiplin ve Yönetim Kurulları kararına karşı yapılan itirazları sonuca bağlar.

 

MADDE 30- Taşınır veya taşınmaz malların satın alınması için Yönetim Kuruluna yetki verir. Federasyonun amacına yönelik çalışması için öneriler yapar.

 

MADDE 31- Gerektiğinde Federasyonun dağıtılmasını kararlaştırır.

 

YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ:

MADDE 32- Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurulca doğrudan seçilen, bir(1) Genel Başkan, bir(1) Genel Sekreter ile dokuz(9) üyeden oluşur. (Toplam 11 kişi) Ayrıca onbir(11) yedek üye de seçilir. Genel Başkanlığa aday olabilmek için en az altı(6) yıl, Genel sekreterliğe aday olabilmek için en az üç(3) yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış olma şartı aranır. Bu şartları taşıyan aday olmadığı takdirde Genel Başkanlığa ve Genel Sekreterliğe, Genel Kurul delegelerinden herhangi birisi aday olabilir.

 

MADDE 33- Yönetim Kurulu normal olarak iki ayda bir, gerekli görüldüğünde Genel Başkanın veya iki üyenin başvurusu üzerine de toplanır.

 

MADDE 34- Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında üç(3) Genel Başkan Yardımcısı, bir(1) Genel Sekreter Yardımcısı bir(1) Mali Sekreter, bir(1) Eğitim Sekreteri, bir(1) Örgütlenme Sekreteri, bir(1) Sosyal İşler Sekreteri ve bir(1) Tesisleşme Sekreterini kendi arasından seçer.

 

MADDE 35- Arka arkaya iki toplantıya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

 

MADDE 36- Genel Başkanın veya Genel Sekreterin istifa etmesi ya da görevlerini yapamaz duruma gelmesi halinde Yönetim Kurulu, kendi arasından Genel Başkan veya Genel Sekreteri seçer.

 

MADDE 37- Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kararlarını ve Federasyonun amacı ile ilgili işleri yürütür.

 

MADDE 38- Kulüplerin araç-gereç, eğitim, sağlık, kamp, sporcu alma ve verme, tesisler, lokal, spor yayını, antrenör, Yönetici, yarışma ve yarışmalar önceki ve sonraki sosyal güvenlik gibi ve benzeri konulardaki sorunlarını çözüme götürmeye çalışır.

 

MADDE 39- Kulüplerin isteklerini değerlendirir, onlar arasında yakınlaştırmayı sağlar.

 

MADDE 40- Federasyonun üç(3) yıllık çalışma programını düzenler, uygular, gerektiğinde yasalar içinde ücretli kişi çalıştırabilir.

 

FEDERASYON GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 41- Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

 

MADDE 42- Gelir ve gider belgelerini onaylar.

 

MADDE 43- Çıkarılacak yayının sahibidir.

 

MADDE 44- Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantıları düzenler. Bu konuda yetkilerini Yönetim Kurulunun da uygun bulması halinde başka çalışma arkadaşlarına devredebilir.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ:

MADDE 45- Federasyonun yazışmalarından sorumludur.

 

MADDE 46- Üye Kulüpleri, Devlet Kuruluşları ve öteki kurumlar arasındaki haberleşme ağını kurar. Eğitim, yayın, araç-gereç üretimi konularında Genel Başkanın ve Yönetim Kurulunun bilgisi içinde ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda görev yapar.

 

MADDE 47- GENEL BAŞKAN YARDIMCISI; bağlı olan sekreterliklerden, MALİ SEKRETER; mali işlerden, EĞİTİM SEKRETERİ; eğitim işlerinden, ÖRGÜTLENME SEKRETERİ; örgütlenme işlerinden, SOSYAL İŞLER SEKRETERİ; sosyal işlerden, TESİSLEŞME SEKRETERİ; tesisleşme işlerinden, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda sorumludur.

 

DENETİM KURULU VE YETKİLERİ:

MADDE 48- Denetim Kurulu Genel Kurulca gizli oyla seçilen beş(5) asil, beş(5) yedek üyeden oluşur. Genel Kuruldan sonraki ilk Toplantıda kendi aralarından 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Raportör seçerler.

 

MADDE 49- Denetim Kurulu normal olarak bir(1) yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Federasyonun tüm işlemlerini denetler. Yönetim Kuruluna Raporlar verir. Toplandığında Genel Kurula da rapor sunar. Denetim Kurulu her zaman hesapları inceleyebilir.

 

DİSİPLİN KURULU VE YETKİLERİ

MADDE 50- Disiplin Kurulu Genel Kurulca gizli oyla seçilen dokuz(9) asil, dokuz(9) yedek üyeden oluşur. Genel Kuruldan sonraki ilk Toplantıda kendi aralarından 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Raportör seçerler.

 

MADDE 51- Disiplin kurulu, yönetim kurulunun sevki üzerine  Federasyonun Tüzük , amaç, ilke ve zorunlu durumlarına, Yönetim Kurulu kararları ile yürürlükteki yasalarla yönetmeliklere aykırı davranan üye kulüpler, Federasyon organlarının mensupları ve delegeleri hakkında duruma göre;

            a)Uyarı

            b)Üç ay-iki yıl arasında değişen geçici çıkarma.

            c)Görevden uzaklaştırma.

            d)Haklardan yoksun bırakma.

            e)Federasyonun yapacağı ayni ve nakdi ve buna benzer yardımlardan yoksun bırakmak.

            f)Sürekli çıkarma cezaları verebilir.

            Disiplin kurulu, Yönetim Kurulu tarafından savunma için verilen on günlük sürenin dolmasından sonra Genel Sekreter tarafından üç gün içerisinde toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu isterse sözlü savunmada alabilir, kararını bir ay içerisinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

 

MADDE 52- Disiplin kurulunca kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da kabul edilmiş cezalandırmaları ancak Genel Kurul bozabilir. Bunun için ceza alanlar kendilerine yapılan tebligattan sonra 15 gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna müracaat edecek olursa, bu müracaat Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurul gündemine alınmak zorundadır. Yapılan tebligat postaya veriliş tarihi itibarı ile başlar. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Genel Kurulun kabul ve bozma kararı kesindir.

 

ONUR KURULU VE YETKİLERİ:

MADDE 53- Onur Kurulu Genel Kurul delegeleri arasından gizli oylan seçilen dokuz(9) asil üyeden oluşur.  Kurulun yedek üyeleri yoktur.

 

MADDE 54- Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve federasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için yılda en az bir kez toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Federasyonun tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kuruluna her türlü görevi verebilir.

 

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI VE GİDERLERİ:

MADDE 55-  Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Ayni bağış ve yardımlar için de rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir. Dernek gelirleri aşağıdaki maddelerden oluşur.

 

                        a) Üye Ödentileri     

                        b) Finansal Gelirleri

                        c) İşletme Gelirleri 

                        d) Bağış ve Yardımlar

                        e) Devlet Katkıları

                        f) Diğer Gelirler

 

MADDE 56-  Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiş, Başkan veya yetkili kılınacak üye veya üyelerce onaylanmış yasal belgelere bağlanmış her türlü tüketim ve ödeme Federasyonun gideridir. Bu giderler,

 

                        a) Genel Giderler

                        b) Personel Giderleri

                        c) Amaç ve Hizmet Giderleri

                        d) Diğer Giderler

 

ZORUNLU DEFTER VE BELGELER:
MADDE 57-

            Federasyon işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, federasyonun yıllık brüt geliri (2005 yılı için 500 Bin TL’yi) Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle tespit edilecek rakamı aştığı takdirde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutmak zorundadır.”

            Federasyon yönetim kurulu kararı ile yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilir.

            Federasyonumuz zorunlu olarak bilanço esasına geçtiği takdirde, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

            Federasyonumuz Ticari işletme açtığı takdirde, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

            a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

               1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

               2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak giren Spor ile Gençlik ve Spor kulüplerinin         Adı, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye kulüplerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

               3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

               4)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

               5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

               6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

            b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

               1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

               2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

FEDERASYONUN DAĞILMASI VE DAĞITILMASI:

MADDE 58 – Federasyonun Genel Kurul Kararı ile sona erdirilmesi (dağıtılması) için Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması gereklidir. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıya katılan delegelerin sayısı ne olursa olsun dağılma konusu görüşülebilir. Bu durumda bile dağılma kararı 2/3 çoğunlukla alınmak zorundadır. Federasyon yargı organlarının kararı ile de dağıtılabilir.

 

 

 

MADDE 59- Federasyonun dağılması veya dağıtılması halinde, ilgili yasalarda aykırı bir hüküm bulunmadığı takdirde tüm mal ve paralar üye spor kulüpleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

 

DİĞER KONULAR:

MADDE 60- Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olması için danışma, basın, hukuk, araştırma, dış ilişkiler ve benzeri kurullar oluşturabilir.

 

MADDE 61- Federasyon Yönetim Kurulu, Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde Konfederasyonun da onayı ile gerekli gördüğü konularda iç Yönetmelikler hazırlayabilir.

 

Telif Hakkı © Canakkale Amator Spor Kulupleri Federasyonu Her Hakkı Saklıdır.

Yayınlanma: 2005-10-03 (18501 okuma)

[Geri Dön]
Web Sitesi Motoru Telif Hakk?± © 2004 PHP-Nuke. Her Hakk?± Sakl?±d?±r.
Tasar?±m: ??zay Turay - ?°?§erik Y?¶netimi: Serkan Bozac?±